Антоан Гечев

Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) се ръководи от председател, който се назначава с указ на президента на Р България по предложение на Министерския съвет за срок 5 години. Председателят на Агенцията организира, ръководи и контролира изпълнението на функциите и дейностите, възложени на Агенцията, и я представлява. Председателят на ДАР е член на Съвета по сигурността, който представлява консултативен и координиращ орган към Министерския съвет по въпросите на националната сигурност, и на Консултативния съвет за национална сигурност, оглавяван от президента на Р България.

Антоан Любомиров Гечев 

Роден е на 13.09.1969 г. в гр. Ямбол.

Завършва Техникум по електротехника и автоматика “С. М. Киров“.

През 1993 г. се дипломира от ВВОУ „В. Левски“, гр. Велико Търново, с военна квалификация офицер от разузнаването и магистърска степен „Машинен инженер – ДВГ“. През 1998 г. придобива втора магистърска степен със специалност „Военно дело“ от Военна академия „Г. С. Раковски“.

През 2018 г. завършва стратегически курс „Изпълнение на ръководни дейности в системата за национална сигурност и отбрана“ във Военна академия „Г. С. Раковски“.

Започва кариерата си като командир на разузнавателен взвод и оперативен анализатор в бригада по електронно разузнаване.

През 1998 г. е назначен на работа в Служба „Военна информация“ (СВИ) на Р България, където e бил оперативен работник, началник-сектор „Международно сътрудничество“, началник-отдел „Човешки ресурси“, заместник-директор на СВИ, с ресор управление и интеграция на дейността, ресурсно осигуряване, човешки ресурси, бюджет и др.

Притежава богат професионален опит в сферата на военната дипломация и на сътрудничеството със специалните разузнавателни служби на страните-членки на ЕС и НАТО. Работил е като секретар на аташето по отбраната в посолството на Р България в Гърция. Бил е помощник военен аташе във Великобритания, военен, военновъздушен и военноморски аташе в Германия и акредитиран като такъв в Чехия, военен, военновъздушен и военноморски аташе в Италия.

През юни 2021 г., след 33 години служба, напуска въоръжените сили на Р България.

С Указ № 158 от 17.06.2021 г. на президента на Р България е назначен за председател на Държавна агенция „Разузнаване“.

Семеен е, има две дъщери.

Владее английски, немски и гръцки език. Ползва италиански език.

 

Председателят на Агенцията:

  • съставя проект за бюджет на Агенцията и ръководи изпълнението му;
  • организира, ръководи и контролира разходването на особените финансови средства;
  • ръководи управлението на човешките ресурси и социалната политика;
  • утвърждава Етичен кодекс за поведение на държавните служители в Агенцията;
  • изготвя и представя пред Министерския съвет ежегодно до 31 март годишен доклад за дейността на Агенцията за предходната година;
  • управлява предоставените на Агенцията имоти и движими вещи - държавна собственост;
  • осъществява сътрудничество с партньорски служби на други държави, с международни органи и организации;
  • изпълнява и други правомощия, възложени му със закон.

Председателят се подпомага от зам.-председатели, които се назначават с решение на Министерския съвет за срок 5 години по предложение на председателя. Председателят делегира със заповед правомощия на зам.-председателите и определя техните функции.

 

Ръководство