Кариери

Разузнаването не е обикновена професия, а значима кауза, на която посвещаваш живота си. Нашата работа не се изчерпва с понятието „работен ден“ и рутинни задачи. Нашата професия изисква комплекс от задълбочени знания, високи професионални и лични качества, идеализъм и патриотизъм. В тази отговорна и вълнуваща работа успяват най-добрите. Ако вярвате, че сте един от тях, вижте как можете да станете част от екипа на ДАР.

 

Като служители на ДАР ние сме запознати с често невидими за обществото процеси и събития, които променят света, ние сме тези, които трябва да улавяме тенденциите и да прогнозираме хода на процесите.
Ние сме на челните линии на сигурността на нашата държава. Наши служители работят на невидимия фронт в различни кризисни райони по света. Ние изпълняваме задачите си далеч от общественото внимание и без да очакваме публично признание.
Работата в ДАР ще Ви даде възможност да направите своите знания, умения и опит полезни, ценни и значими за сигурността и бъдещето на страната ни.
Ще работите в изключително динамична среда, в която се изискват гъвкавост, адаптивност и креативност. Ще се изправяте пред разнообразни предизвикателства.
Нашата работа изисква непрекъснато усъвършенстване, информираност и повишаване на общата култура. Ще имате възможност за развитие, за придобиване на допълнителна квалификация, за личностно и професионално израстване.
Ще работите в среда на интелигентни и образовани професионалисти, в която се ценят работата в екип, аналитичността и инициативността.
В нашата работа ние се ръководим от ценности като патриотизъм и професионализъм, независимост и лоялност, чувство за дълг и отговорност, смелост и нравственост.

Общи изисквания:

 • да имат висше образование;

 • да са годни за държавна служба в Агенцията;

 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

 • да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;

 • да са психологически пригодни;

 • да имат разрешение за достъп до класифицирана информация - държавна тайна с ниво на класификация в съответствие със списъка по чл. 37 от Закона за защита на класифицираната информация;

 • да не са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 или чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване;

 • да отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжността.


Специфични изисквания:

 • да владеят един и да ползват още един чужд език, като предимство имат кандидатите, владеещи редки езици, и кандидатите, владеещи повече от един чужд език; 
 • да имат образование, професионален опит или интереси в следните области: международни отношения, международни икономически отношения, национална сигурност, право, икономика, енергетика, филология, журналистика, история, както и други хуманитарни и стопански науки;
 • да притежават следните качества: комуникативност, аналитичност, дискретност, добра обща култура и умения за вземане на решения, работа в динамична среда и под напрежение;
 • да имат желание и нагласа за непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване и развитие;
 • други специфични изисквания, съобразно длъжността.

 • В Агенцията работят държавни служители по Закона за ДАР и лица по трудово правоотношение.
 • За постъпване в Агенцията кандидатите подават заявление и представят необходимите документи, съгласно Правилника за прилагане на Закона за ДАР (изброени в прикачения файл).
 • Кандидатите се подлагат на медицинско изследване за установяване годността за държавна служба в Агенцията и на проверка за психологическа пригодност.
 • Данните, предоставени от Вас, ще бъдат обработвани съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
 • Актовете на председателя на Агенцията за подбора на кандидати за служители и за приемане на служители не подлежат на обжалване.
 • Ще бъдете потърсени, в случай че кандидатурата Ви представлява интерес за нас.

Лична информация
Файлове


Общи изисквания:

 • да имат висше образование;
 • да са годни за държавна служба в Агенцията;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 • да са психологически пригодни;
 • да имат разрешение за достъп до класифицирана информация – държавна тайна с ниво на класификация в съответствие със списъка по чл. 37 от Закона за защита на класифицираната информация;
 • да не са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 или чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване;
 • да отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжността.


Специфични изисквания:

 • да владеят един и да ползват втори чужд език, като предимство имат кандидатите, владеещи повече от един чужд език; 
 • да имат образование, професионален опит или интереси в следните области: международни отношения, международни икономически отношения, икономика, филология, журналистика, история, география, национална сигурност, както и други хуманитарни и стопански науки;
 • да притежават следните качества: аналитичност, задълбочено и критично мислене, богата обща култура, много добра езикова култура - писмено и говоримо, дискретност, както и умения за анализиране, интерпретиране и синтезиране на информация;
 • да имат желание и нагласа за непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване и развитие;
 • други специфични изисквания, съобразно длъжността.

 • В Агенцията работят държавни служители по Закона за ДАР и лица по трудово правоотношение.
 • За постъпване в Агенцията кандидатите подават заявление и представят необходимите документи, съгласно Правилника за прилагане на Закона за ДАР (изброени в прикачения файл).
 • Кандидатите се подлагат на медицинско изследване за установяване годността за държавна служба в Агенцията и на проверка за психологическа пригодност.
 • Данните, предоставени от Вас, ще бъдат обработвани съгласно изискванията  на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
 • Актовете на председателя на Агенцията за подбора на кандидати за служители и за приемане на служители не подлежат на обжалване.
 • Ще бъдете потърсени, в случай че кандидатурата Ви представлява интерес за нас.
Лична информация
Файлове

Общи изисквания:

 • да имат висше образование;
 • да са годни за държавна служба в Агенцията;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 • да са психологически пригодни;
 • да имат разрешение за достъп до класифицирана информация - държавна тайна с ниво на класификация в съответствие със списъка по чл. 37 от Закона за защита на класифицираната информация;
 • да не са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 или чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване;
 • да отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжността.

Специфични изисквания:

 • да имат професионална квалификация и професионален опит в съответната сфера на експертиза (право, финанси, човешки ресурси, психология, филология, лингвистика и др.);
 • да притежават умения за вземане на решения, дискретност, инициативност, добра обща култура и умения за работа в екип.
   

 • В Агенцията работят държавни служители по Закона за ДАР и лица по трудово правоотношение.
 • За постъпване в Агенцията кандидатите подават заявление и представят необходимите документи, съгласно Правилника за прилагане на Закона за ДАР (изброени в прикачения файл).
 • Кандидатите се подлагат на медицинско изследване за установяване годността за държавна служба в Агенцията и на проверка за психологическа пригодност.
 • Данните, предоставени от Вас, ще бъдат обработвани съгласно изискванията  на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
 • Актовете на председателя на Агенцията за подбора на кандидати за служители и за приемане на служители не подлежат на обжалване.
 • Ще бъдете потърсени, в случай че кандидатурата Ви представлява интерес за нас.
Лична информация
Файлове

Общи изисквания:

 • да имат висше образование;
 • да са годни за държавна служба в Агенцията;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 • да са психологически пригодни;
 • да имат разрешение за достъп до класифицирана информация – държавна тайна с ниво на класификация в съответствие със списъка по чл. 37 от Закона за защита на класифицираната информация;
 • да не са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 или чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване;
 • да отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжността.

Основни технологични области и направления:

 • софтуерни инженери и разработчици (програмисти); комуникационни инженери и специалисти по радиокомуникации; мрежови специалисти; системни администратори;
 • инженери по електроника и радиоелектроника; специалисти с опит в информационните системи, бази данни и специализирани приложения; информатика; компютърна защита и сигурност;
 • специалисти по проектиране и създаване на нови системи и поддръжка на съществуващи;
 • специалисти с познания и опит, свързани с основните и допълнителни задачи по оперативно-техническото обезпечаване.

 • В Агенцията работят държавни служители по Закона за ДАР и лица по трудово правоотношение.
 • За постъпване в Агенцията кандидатите подават заявление и представят необходимите документи, съгласно Правилника за прилагане на Закона за ДАР (изброени в прикачения файл).
 • Кандидатите се подлагат на медицинско изследване за установяване годността за държавна служба в Агенцията и на проверка за психологическа пригодност.
 • Данните, предоставени от Вас, ще бъдат обработвани съгласно изискванията  на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
 • Актовете на председателя на Агенцията за подбора на кандидати за служители и за приемане на служители не подлежат на обжалване.
 • Ще бъдете потърсени, в случай че кандидатурата Ви представлява интерес за нас.
Лична информация
Файлове

Общи изисквания:

 • да имат средно образование;
 • да са годни за държавна служба в Агенцията;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 • да са психологически пригодни;
 • да имат разрешение за достъп до класифицирана информация - държавна тайна с ниво на класификация в съответствие със списъка по чл. 37 от Закона за защита на класифицираната информация;
 • да не са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 или чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване;
 • да отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжността.

Специфични изисквания:

 • да имат желание за развитие в съответната сфера, инициативност, добра обща култура, дискретност, умения за работа в екип;
 • да ползват английски или друг чужд език - за сътрудниците по охрана и секретар-деловодителите. • В Агенцията работят държавни служители по Закона за ДАР и лица по трудово правоотношение.
 • За постъпване в Агенцията кандидатите подават заявление и представят необходимите документи, съгласно Правилника за прилагане на Закона за ДАР (изброени в прикачения файл).
 • Кандидатите се подлагат на медицинско изследване за установяване годността за държавна служба в Агенцията и на проверка за психологическа пригодност.
 • Данните, предоставени от Вас, ще бъдат обработвани съгласно изискванията  на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
 • Актовете на председателя на Агенцията за подбора на кандидати за служители и за приемане на служители не подлежат на обжалване.
 • Ще бъдете потърсени, в случай че кандидатурата Ви представлява интерес за нас.
Лична информация
Файлове
Кандидатурата Ви бе изпратена успешно.