Задачи

Държавна агенция „Разузнаване“ е служба за сигурност, непосредствено подчинена на Министерския съвет. Изпълнява задачи, възлагани от министър-председателя и президента на страната, съгласувано с министър-председателя. Агенцията не изпълнява задачи от вътрешнополитически характер.

ДАР предоставя еднаква по обем и съдържание разузнавателна информация на председателя на Народното събрание, президента на Републиката, министър-председателя, както и на министрите и на други държавни органи в съответствие с техните компетенции.

Агенцията изпълнява широк спектър от задачи, насочени към придобиване, анализиране и представяне на нашите потребители на разузнавателна информация, необходима за идентифициране и предотвратяване на рискове и заплахи за сигурността на Р България. 

Същевременно Агенцията изпълнява ангажиментите си като част от разузнавателните общности на Европейския съюз (ЕС) и НАТО.