Достъп до информация

 
send mail

Условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава и съхранява в Държавна агенция „Разузнаване", са регламентирани във Вътрешни правила за организация на дейността във връзка с прилагане на Закона за достъп до обществена информация, приети със заповед на председателя на Агенцията.

Достъпът до обществена информация се предоставя чрез:

  • Платформата за достъп до обществена информация с адрес: www.pitay.government.bg
  • Въз основа на писмено заявление или устно запитване на адреса на ДАР: гр. София 1612, ул. Хайдушка поляна" № 12 в работни дни от 08.00 до 17.30 часа. 
  • По електронен път на : [email protected]

Списък с категориите информация за сферата на дейност на ДАР, подлежаща на публикуване на сайта на Агенцията www.dar.bg, можете да намерите тук.

Годишен отчет на ДAР по ЗДОИ за 2016 г. може да видите тук.
Годишен отчет на ДAР по ЗДОИ за 2017 г. може да видите тук.
Годишен отчет на ДAР по ЗДОИ за 2018 г. може да видите тук.
Годишен отчет на ДAР по ЗДОИ за 2019 г. може да видите тук.
Годишен отчет на ДAР по ЗДОИ за 2020 г. може да видите тук.
Годишен отчет на ДAР по ЗДОИ за 2021 г. може да видите тук.
Годишен отчет на ДAР по ЗДОИ за 2022 г. може да видите тук.
Годишен отчет на ДAР по ЗДОИ за 2023 г. може да видите тук.

Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ.

Архивни документи:

Вътрешни правила за организация на дейността във връзка с прилагане на Закона за достъп до обществена информация - до 2021 г.
Писмените заявления за достъп до обществена информация - до 2021 г.