Достъп до информация

 

Условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава и съхранява в Държавна агенция „Разузнаване”, са регламентирани във Вътрешни правила за организация на дейността във връзка с прилагане на Закона за достъп до обществена информация, приети със заповед на председателя на Агенцията.

Документите за достъп до обществена информация можете да подавате на адреса на Държавна агенция „Разузнаване”: гр. София, п.к. 1612, ул. “Хайдушка поляна” № 12, или на електронния адрес на Агенцията: [email protected]. За целта използвайте следните файлове: писмено заявление, искане. 

Приемната на Агенцията, която се намира на същия адрес, е обособеното място за преглед, четене и получаване на предоставената обществена информация.

Работното време за административно обслужване на гражданите е от 8:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:30 ч. всеки работен ден от седмицата.

За повече информация можете да се обадите на следния телефон:
+359 2 986 12 76.

Достъпът до обществена информация е безплатен.
Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите (Заповед № ЗМФ-1472 на министъра на финансите от 29.11.2011 г., обн. в ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.), като не може да превишават материалните разходи по предоставянето.

Списък с категориите информация за сферата на дейност на ДАР, подлежаща на публикуване на сайта на Агенцията www.dar.bg, можете да намерите тук.

Годишен отчет на ДAР по ЗДОИ за 2016 г. можете да видите тук.
Годишен отчет на ДAР по ЗДОИ за 2017 г. можете да видите тук.
Годишен отчет на ДAР по ЗДОИ за 2018 г. можете да видите тук.
Годишен отчет на ДAР по ЗДОИ за 2019 г. можете да видите тук.
Годишен отчет на ДAР по ЗДОИ за 2020 г. можете да видите тук.

Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ.

Архивни документи:
Вътрешни правила за организация на дейността във връзка с прилагане на Закона за достъп до обществена информация - до 2021 г.
Писмените заявления за достъп до обществена информация - до 2021 г.