Често задавани въпроси

 
 • С какво се занимава Държавна агенция “Разузнаване” (ДАР)?

  ДАР се занимава със събиране, проверяване и анализиране на специфична, изпреварваща и достоверна разузнавателна информация от различни региони по света, която е от значение за националната сигурност, интересите и приоритетите на Р България.
  На базата на разузнавателните данни се изготвят различни информационни материали - информации, доклади, анализи и брифинги, които се предоставят на държавното ръководство.

 • Каква е разликата между цивилното и военното разузнаване?

  Цивилното разузнаване не придобива информация с военен и военностратегически характер, което е сред приоритетите на военното разузнаване. 

 • Кои са потребителите на изготвяната от ДАР информация?

  Агенцията предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента на Р България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя.
  Потребители на изготвяната в ДАР информация са също отделни министри по съответните направления (най-вече на външните работи; икономиката; енергетиката; финансите; транспорта, информационните технологии и съобщенията; регионалното развитие и благоустройството), другите звена от системата за защита на националната сигурност - ДАНС, СВИ, структурите на МВР (ГДБОП, „Гранична полиция“, Дирекция „Миграция“ и др.), Държавна агенция за бежанците, други държавни институции, както и чуждестранните ни партньори.

 • Има ли ДАР правомощието да се меси във вътрешните работи на страната?

  В закона за ДАР изрично е записано, че на ДАР не се възлагат задачи от вътрешнополитически характер. Фокусът и сферата на работа на ДАР са извън пределите на страната, в различни точки и кризисни райони на света.

 • Разполага ли ДАР със свои представители в страната?

  ДАР разполага със свои служители в страната с цел по-пълноценно обезпечаване на националната сигурност и по-добра координация с другите български служби за сигурност.

 • ДАР работи ли съвместно с ДАНС, СВИ и другите български специални служби?

  ДАР обменя информация и взаимодейства с другите български служби с цел защита на националната сигурност и конституционно установения ред. В Закона за ДАР се посочва, че координацията и взаимодействието на Агенцията с ведомства и служби за сигурност и обществен ред се осъществява чрез издаване на съвместни инструкции от председателя на Агенцията и ръководителя на съответното ведомство, както и че ДАР ползва информация от информационни фондове на МВР, ДАНС, СВИ по начин, непозволяващ разкриване на интереса на Агенцията, и при спазване на принципа „необходимост да се знае“.

 • Има ли ДАР полицейски правомощия? Имат ли право служителите на ДАР да носят оръжие и да арестуват?

  ДАР няма полицейски правомощия. Агенцията е информационна. Служителите на Агенцията не могат да извършват арести, но могат да задържат лице, което е нарушило охраната и пропускателния режим в района на охраняван обект на Агенцията. В такъв случай незабавно се уведомяват компетентните полицейски органи. При изпълнение на служебните си задължения държавните служители на ДАР имат право да носят оръжие, което да използват само в случаи на абсолютна необходимост, като са длъжни да пазят живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашават живота и здравето на други лица.

 • С какви служители разполага Агенцията?

  В Агенцията работят държавни служители по Закона за ДАР и лица по трудово правоотношение, чийто статус се урежда с Кодекса на труда и Закона за ДАР. Във функционално отношение служителите се разделят основно на: разузнавачи, работещи в централата или зад граница; анализатори, обработващи първичната информация; експерти в администрацията; IT специалисти; сътрудници с логистични функции.

 • Какъв е делът на младите служители в ДАР?

  Над 40% от служителите са на възраст между 22 и 40 г.

 • Има ли жени сред служителите на ДАР?

  Да, повече от 30% от служителите в Агенцията са жени и те намират възможности за реализация по всички направления на дейност на ДАР.

 • Как мога да кандидатствам за работа в ДАР?

  Всеки български гражданин, отговарящ на съответните изисквания (вж. Кариери), има право да подаде документи за кандидатстване за работа в ДАР. Това може да стане чрез електронна поща или чрез формата за кандидатстване в рубриката „Кариери“. Поради спецификата на работата, която налага придържане към висока степен на дискретност, по правило не се обявяват публично свободните позиции в ДАР. Много важна част от подбора на бъдещите кадри е задълбочената проверка на кандидатите, която има за цел да установи до каква степен може да им се има доверие и дали ще бъдат в състояние да опазват държавните тайни и тези на НАТО и на ЕС.

 • Вашите служители имат ли право да се женят/омъжват за чужденци?

  По принцип служителите нямат право да се женят/омъжват за чужденци, но отделни случаи може да се допуснат след внимателна проверка на съответното лице, с което служителят възнамерява да сключи брак.

 • Агенцията предоставя ли данни за своите служители и за лицата, които й сътрудничат?

  При осъществяване на правото на достъп по Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация Агенцията не предоставя данни за служители, лица, които й сътрудничат, както и за оперативно-разузнавателните дейности на Агенцията.

 • На какви видове източници базирате разузнавателните си анализи?

  Разузнавателните анализи и оценки базираме на разнообразни източници, сред които човешки (лица), технически, открити източници, информация от партньори.

 • Как мога да се свържа с вас?

  Можете да се свържете с нас, като ни пишете на адрес: гр. София 1612, ул. „Хайдушка поляна“ № 12 или на електронната ни поща: [email protected] или като използвате формата за запитване.