Отчети

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2023 година на Държавна агенция "Разузнаване"

 

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми на Държавна агенция "Разузнаване" към 31 декември 2023 г.

 

Проектобюджет за 2024г. и бюджетна прогноза за периода 2025 и 2026 г. на Държавна агенция "Разузнаване" в програмен формат