Контрол

Върху дейността на Държавна агенция “Разузнаване” като структура от системата за защита на националната сигурност и върху нейния председател се осъществява парламентарен, административен, съдебен и граждански контрол по силата на чл. 21 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.

 • Парламентарен контрол

  Парламентарен контрол върху дейността на  ДАР

  Народното събрание чрез своя постоянна комисия осъществява:
     - контрол върху дейността на ДАР;
     - наблюдение и контрол върху дейността по управлението и разходването на средствата, предоставени на ДАР.

  Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание възлага на постоянната “Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения” да  осъществява  контрол върху дейността на ДАР и да  приема становища по бюджета й. При упражняване на контрол върху дейността на Агенцията заседанията на комисията са закрити.
  На комисията не се предоставя информация относно организацията, средствата и способите при изпълнение на специални задачи, осъществени чрез оперативно-разузнавателна дейност, и за служители и лица, които сътрудничат на Агенцията. Не се допуска предоставяне на достъп до класифицирана информация, получена от комисията при осъществяване на контрола върху дейността на Агенцията, по какъвто и да е повод на лица, които не са членове на тази комисия.
  Парламентът приема с решение годишните доклади за дейността на ДАР, одобрени и внесени от Министерския съвет и представени на правителството от председателя на ДАР.

  Парламентарен контрол върху дейността на председателя на  ДАР

  Председателят на ДАР е длъжен да се яви при покана пред Народното събрание или пред негови комисии, в съответствие с техния предмет на дейност, и да предостави исканата му информация при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
  Председателят на Агенцията информира “Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения”  по въпроси за дейността на Агенцията по искане на председателя на Народното събрание, на председателя на комисията или по своя инициатива.

 • Административен контрол

  Йерархичен контрол
  Президентът на републиката може да се запознава и да взема отношение по годишния доклад за дейността на Агенцията преди внасянето му от Министерския съвет в Народното събрание.
  Министър-председателят:
     - осъществява общото ръководство, включително и контрола по отношение председателя на  ДАР като част от състава на разузнавателната общност;
     - осъществява общия контрол върху международното сътрудничество на ДАР с аналогични органи и структури в други държави и международни организации;
     - внася в Министерския съвет предложение до президента на републиката за назначаване и освобождаване на председателя на ДАР.

  Министър-председателят може да изисква и получава становища от председателя на Агенцията по въпроси, свързани с изпълняваните от нея функции и дейности.

  Председателят на  ДАР представя на Министерския съвет:
     - ежегодно до 31 март годишен доклад за дейността на Агенцията;
     - некласифициран годишен доклад за публикуване на страницата на Министерския съвет.

  Съгласно чл. 82, ал. 1 т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс административните актове на председателя на Агенцията не подлежат на оспорване по административен ред.


 • Външен финансов контрол

  Финансовият контрол за разходване на бюджетните средства - без особените финансови средства и разходи на Агенцията, се извършва от Сметната палата и от Агенцията за държавна финансова инспекция при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
  Сметната палата контролира надеждността и достоверността на финансовите отчети на ДАР като бюджетна организация, законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства и дейности в Агенцията. Сметната палата извършва финансови одити, одити за съответствие, одити на изпълнение, специфични одити.
  Държавната финансова инспекция извършва последващи финансови инспекции за спазване на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки.

 • Вътрешен контрол

  Инспектор
  За осъществяване на контролни функции при провеждане на държавната политика в Агенцията и с цел предотвратяване и разкриване на закононарушения, както и за повишаване на качеството и ефективността на изпълнението на възложените функции и дейности министър-председателят по предложение на председателя на Агенцията назначава инспектор.
  Инспекторът извършва контролни и други проверки по указание на председателя на Агенцията или по свой почин по отношение на:
     - спазването на нормативните актове и заповедите на председателя на Агенцията;
     - спазването на вътрешния ред и дисциплина;
     - предотвратяването и установяването на конфликт на интереси;
     - спазването на Етичния кодекс за поведение на служителите;
     - управлението и разпореждането с материални средства;
     - условията, реда за извършването и финансовата отчетност на средствата за особени разходи;
     - условията на труд;
     - управлението на човешките ресурси;
     - спазването на основните права и свободи на човека;
     - корупционните рискове и мерките за ограничаването им.

  Инспекторът проучва предложенията, сигналите, жалбите и молбите, подадени от физически или юридически лица до председателя на Агенцията, и изготвя отговори по тях.
  Председателят на Агенцията има право да разпореди на инспектора да не започва или да прекрати извършването на конкретни проверки, ако това ще доведе до достъп до данни за оперативно-разузнавателни източници, методи и средства, оперативни дейности и разузнавателни операции. В тези случаи инспекторът има право да докладва на министър-председателя.
  Инспекторът докладва на председателя за резултатите от извършените от него проверки и прави предложения и препоръки във връзка с тях.
  Инспекторът представя годишен доклад за резултатите от дейността си на министър-председателя и на председателя на Агенцията.

  Финансов контрольор
  Финансовият контрольор е пряко подчинен на председателя на Агенцията.
  Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност и други дейности, съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол - без особените разходи и специалните дейности на Агенцията.
      
  Вътрешен одит
  Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на председателя на Агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор и в съответствие с разпоредбата на чл. 25 от ЗДАР.

 • Съдебен контрол

  На основание чл. 120 от Конституцията на Р България съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на административните органи и гражданите и юридическите лица може да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон.
  По силата на тази обща клауза административните актове и действия на председателя на ДАР като административен орган подлежат на съдебен контрол. Съгласно чл. 128, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс не подлежат на съдебно обжалване административните актове, с които непосредствено се осъществяват отбраната и сигурността на страната.
  Според разпоредбата на чл. 18, ал. 3 от Закона за ДАР актовете на председателя на Агенцията за прекратяване на служебното правоотношение и актовете за налагане на дисциплинарно наказание може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  Разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Закона за ДАР изключва обжалваемостта на актовете на председателя на Агенцията за подбора на кандидати за служители и за приемане на служители.

 • Граждански контрол

  Право на информация
  Според Конституцията на Р България всеки има право да търси, получава и разпространява информация, като осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу националната сигурност.
  Въз основа на конституционните разпоредби за правото на информация и ограниченията при упражняването му, в чл. 27 от Закона за ДАР са залегнали следните текстове:
     - при осъществяване на правото на достъп по Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация ДАР не предоставя данни за служители, лица, които й сътрудничат, както и за оперативно-разузнавателните дейности на Агенцията.
     - ДАР в резултата от своята дейност създава и поддържа самостоятелен архив. Достъпът до документите, съхранявани в него е регламентиран от нормативни актове на председателя на Агенцията.
     - ДАР може да откаже предоставяне на информация за свои служители на прикритие и за лица, които й сътрудничат или са й сътрудничили, за да се гарантира защитата на интересите, способите и средствата за придобиване на информация.

  Законът за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност задължава ДАР да изготви и предостави за публикуване на страницата на Министерския съвет некласифициран годишен доклад за дейността си.

  Механизми за въздействие
  Законът за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност предвижда Министерският съвет да създаде консултативен механизъм за участие на представители на юридически лица с нестопанска цел, чиито уставни цели са свързани със защитата на националната сигурност, в обсъждания или в изготвяне на проекти на нормативни актове, доклади и други документи по проблеми от компетентността на Съвета по сигурността при спазване на Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на класифицираната информация.
  В Закона за  ДАР е установено задължение на инспектора на Агенцията да проучва предложенията, сигналите, жалбите и молбите, подадени от физически или юридически лица до председателя на Агенцията, и да изготвя отговори по тях.