Антикорупция

 

Страницата е предназначена за подаване на сигнали с цел да се защитят интересите на обществото чрез ефективно противодействие на корупцията, създаване на гаранции, че служителите на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) изпълняват правомощията и задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите в Република България.

С “Плана за противодействие на корупцията на ДАР“ за 2018 г. можете да се запознаете тук.

Сигнали за корупция могат да бъдат подавани по следните начини:
- По e-mail: [email protected] 
- На хартиен носител, чрез Български пощи, на адрес: гр. София, ул. „Хайдушка поляна“ № 12, до Председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ или лично от подателя на сигнала на посочения адрес.

Устни сигнали могат да се подават в Приемната на ДАР на посочения по-горе адрес, пред служител на агенцията, за което се съставя протокол.

Подадените сигнали ще бъдат разглеждани в законоустановените срокове. Сигнали, които не са свързани със служители на агенцията, ще бъдат препращани по компетентност на съответните държавни органи в 7-дневен срок от постъпването им.

Необходима информация при подаване на сигнал :
- Три имена;
- Адрес за кореспонденция и адрес на електронната Ви поща;
- Телефон за контакт;
- Данни за институциите, които вече сте информирали.
* Моля отбележете, ако желаете самоличността Ви да бъде запазена в тайна, като в този случай анонимността Ви е гарантирана.

С цел повишаване на ефективността при проверка на сигнала и предприемане на действия, е желателно да изпратите доказателства за откритите нарушения, в случай че имате такива.

ВАЖНО! За да бъдат коректно заведени и разгледани всички сигнали на граждани, те трябва да бъдат написани на кирилица. Сигнали с грубо и нецензурно съдържание няма да бъдат разглеждани. В случай че се установи несъответствие в автентичността на данните на подателя на сигнала, сигналът ще се счита за анонимен.
Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани.