Антикорупция

 
send mail

Страницата е предназначена за подаване на сигнали с цел да се защитят интересите на обществото чрез ефективно противодействие на корупцията, създаване на гаранции, че служителите на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) изпълняват правомощията и задълженията си честно и почтено при спазване на     Конституцията и законите в Република България.

Сигнали за корупция може да бъдат подавани по следните начини:

- По e-mail: [email protected] 
- На хартиен носител на адрес: гр. София, ул. „Хайдушка поляна“ № 12, до председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ или лично от подателя на сигнала на посочения адрес.

Подадените сигнали ще бъдат разглеждани в законоустановените срокове. Сигнали, които не са от компетенцията на Агенцията, ще бъдат препращани по компетентност на съответните държавни органи в 7-дневен срок от постъпването им.

Необходима информация при подаване на сигнал :
- Три имена;
- Адрес за кореспонденция и адрес на електронната Ви поща;
- Телефон за контакт;
- Данни за институциите, които вече сте информирали.

С цел повишаване на ефективността при проверка на сигнала и предприемане на действия, е желателно да изпратите доказателства (в случай че имате такива) за откритите нарушения.

ВАЖНО! За да бъдат коректно заведени и разгледани всички сигнали на граждани, те трябва да бъдат написани на кирилица. Сигнали с грубо и нецензурно съдържание няма да бъдат разглеждани. В случай че се установи несъответствие в автентичността на данните на подателя на съобщението, сигналът ще се счита за анонимен. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани!