Декларация за достъпност

 
send mail

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ“

се ангажира да осигури достъп до:

уебсайта си

в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление(доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ, бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

възможности за избор:

уебсайт

Адрес: www.dar.bg , www.дар.бг , www.дар.bg

Версия и дата: [въвежда се версия и дата - при мобилно приложение]

 

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

 

  1. Статус на съответствие:

съответства на посочения стандарт – изискванията са изпълнени

 

Обратна информация и данни за контакт

(механизмът се използва за уведомяване на отговорните лица за неспазване на изискванията за достъпност (сигнали) и за искане на алтернативи на недостъпно съдържание от гражданите)

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт

гр. София 1612, ул. Хайдушка поляна" № 12

[email protected]

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

https://dar.bg/bg/kontakti

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките,изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация

Връзка с отговорен служител в Ситуационен център 24 часа:

[email protected]

 

Процедура по прилагане

В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в Министерството на финансите, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на ДАР, се приемат всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.30 ч. на адрес: гр. София 1612, ул. Хайдушка поляна" № 12 или се изпращат по куриер; по факс; по електронен път на адрес на ДАР: [email protected]

Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срока, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ - в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

В случай че ДАР не отговори на сигнала в посочения по-горе срок или не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала гражданинът или организацията, подали сигнала, може да подадат жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Данни за контакт с длъжностно(-и) лице(-а), отговарящо(-и) за достъпността и обработването на жалбите в Държавна агенция „Електронно управление“:

Жалбите може да се подават по следните начини:
- на електронен адрес: [email protected], с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
- чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6;
- чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ: София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6.

 

РАЗДЕЛ 2

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ“

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ“ ежечасово  осигурява съвместимост с наличните стандарти за достъпност. Въпреки усилията, резулатът невинаги е възможно да бъде постигнат в цялост. В случай че срещате трудности при работата си с www.dar.bg , www.дар.бг , www.дар.bg, моля своевременно да ни уведомите, с което ще способствате да подобрим достъпността му своевременно и да  поддържаме сайта във възможно най-добро състояние.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:

04.01.2024 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:

11.01.2024 г.