Атанас Атанасов

Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) се ръководи от председател, който се назначава с указ на президента на Р България по предложение на Министерския съвет за срок 5 години. Председателят на Агенцията организира, ръководи и контролира изпълнението на функциите и дейностите, възложени на Агенцията, и я представлява.
Председателят на ДАР е член на Съвета по сигурността, който представлява консултативен и координиращ орган към Министерския съвет по въпросите на националната сигурност, и на Консултативния съвет за национална сигурност, оглавяван от президента на Р България.
С Указ № 194 от 20.07.2018 г. на президента на Р България за председател на ДАР е назначен Атанас Ангелов Атанасов.

Атанас Ангелов Атанасов
Роден през 1970 г. в гр. Асеновград
Има две деца

Образование:
ВВОВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново, специалност „Радиоразузнаване“ и гражданска специалност „Съобщителна и осигурителна техника и системи“, инженер по експлоатация на радиоелектронна техника, магистър
УАСГ – гр. София, „Международни икономически отношения“ - следдипломна квалификация

Кариера:
1994 г. - 1995 г. МВР - Служба „Защита на средствата за връзка“
1995 г. – 2015 г. НРС - оперативен служител, последователно преминал в длъжност: Разузнавач, Старши инспектор, Заместник – началник на отдел, Началник на отдел
2015 г. – 2018 г. ДАР - Директор на дирекция
2018 г. С решение № 291 от 26.04.2018 г. на Министерски съвет е назначен за заместник – председател на ДАР
24 юли 2018 г. С указ № 194 от 20.07.2018 г. на президента на Р България е назначен за председател на ДАР

Езици:
Владее гръцки и английски език, ползва сърбохърватски и руски език

Награди:
За съществен принос и особени заслуги в оперативно – информационната дейност е награждаван с „Бронзова почетна звезда на НРС“ и лично оръжие.

Председателят на Агенцията:

  • съставя проект за бюджет на Агенцията и ръководи изпълнението му;
  • организира, ръководи и контролира разходването на особените финансови средства;
  • ръководи управлението на човешките ресурси и социалната политика;
  • утвърждава Етичен кодекс за поведение на държавните служители в Агенцията;
  • изготвя и представя пред Министерския съвет ежегодно до 31 март годишен доклад за дейността на Агенцията за предходната година;
  • управлява предоставените на Агенцията имоти и движими вещи - държавна собственост;
  • осъществява сътрудничество с партньорски служби на други държави, с международни органи и организации;
  • изпълнява и други правомощия, възложени му със закон.

Председателят се подпомага от зам.-председатели, които се назначават с решение на Министерския съвет за срок 5 години по предложение на председателя. Председателят делегира със заповед правомощия на зам.-председателите и определя техните функции.

Ръководство