Новини

Отбелязваме една година от създаването на Държавна агенция „Разузнаване“

Днес се навършва една година от създаването на Държавна агенция “Разузнаване” (ДАР) и се отбелязва професионалният празник на разузнавачите от Агенцията.
Законът за ДАР (ЗДАР) е резултат от дългогодишни и целенасочени усилия България да има ефективно и модерно цивилно разузнаване, лоялен и ценен партньор в противодействието на съвременните рискове и предизвикателства пред сигурността. С приемането му се поставя качествено ново начало в историята на българското външнополитическо разузнаване. За първи път то има самостоятелен закон, който дава авторитет и стабилност на институцията, гарантира сигурността и престижа на неговите служители. Основните принципи, залегнали при създаването на закона, са професионалното начало, законността и обективността, безпристрастността и политическият неутралитет.
В исторически план в България съществува цивилно разузнаване още от 1925 г., когато със Закона за администрацията и полицията в Дирекция на полицията в Отдел „Държавна сигурност“ се обособява външнополитическа служба с основно задължение да осъществява разузнавателна дейност.
Българското цивилно разузнаване преминава през различни етапи от своето съществуване. Най-драматичните и мащабни промени в неговите цели и структура са през 1947 г., когато то е организирано изцяло по съветски образец. Влезлият в сила от 1 ноември 2015 г. ЗДАР урежда в цялост устройството, дейността, задачите и функциите на цивилното разузнаване и регламентира статуса на неговите служители. На негова основа беше актуализирана и променена вътрешноведомствената правна уредба и беше приет Правилник за прилагане на ЗДАР.
Нов момент в усилията за повишаване на ефективността в работата на Агенцията беше въвеждането на длъжността „инспектор“, чиито функции са насочени главно към контрола по спазване на законността и предотвратяване на закононарушения.
С цел по-голяма прозрачност и отчетност пред обществото беше поставено началото на практиката за публикуване на Годишния доклад за дейността на Агенцията. В Доклада за 2015 г. се отбелязва, че дори и в процес на адаптиране към законодателните рамки, броят на изготвените през 2015 г. информационни материали до държавното ръководство, компетентните институции от сектор „Сигурност“, партньорските служби, както и до разузнавателните структури на НАТО и ЕС, е нараснал с 11% спрямо 2014 г. Според оценките на Разузнавателното звено на НАТО и INTCEN на ЕС ДАР има своя значителен информационен принос сред разузнавателните служби от страните-членки.
През 2016 г. Агенцията продължи интензивната си работа по придобиване на разузнавателна информация по основните направления – асиметричните заплахи, външнополитическо разузнаване и икономическа сигурност. За периода от началото на годината до края на месец октомври са изпратени общо 2863 информационно-аналитични материали до български институции, до партньорски служби, до INTCEN и НАТО. От тях повече от половината – 1522, отразяват теми, свързани с борбата с тероризма и други асиметрични предизвикателства, както и проблемите на нелегалната миграция и бежанските потоци. В голямата си част информациите са оценявани положително от потребителите, което е показателно за тяхната актуалност и качество.
ДАР продължи и активния си информационен обмен с партньорски служби както от страните-членки на ЕС и НАТО, така и с разузнавателни и контраразузнавателни структури от различни страни и региони. Актуалните предизвикателства пред сигурността на страната ни и динамично променящата се международна обстановка наложиха усъвършенстване на механизма за сътрудничество и бърза и ефективна координация в рамките на Националния контратерористичен център, както и между ДАР и различни звена на ДАНС, МВР, СВИ-МО, Държавна агенция по бежанците и др. През годината председателят на ДАР беше изслушван в парламентарни комисии по теми, засягащи актуални кризисни процеси, както и по проблемите на тероризма и бежанската и миграционна криза. Агенцията участва активно в работата на Съвета по сигурността при Министерския съвет и на Консултативния съвет за национална сигурност към Президента.
По повод празника председателят на ДАР Драгомир Димитров изрази признателност към служителите на Агенцията, които въпреки реорганизацията продължават да работят на високи обороти в усложнена международна обстановка.
Поздравления към служителите на Агенцията по случай отбелязването на една година от създаването на ДАР отправиха президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев, министър-председателят г-н Бойко Борисов, заместник-председателят на Народното събрание г-н Димитър Главчев, вицепремиерът и министър на вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова, министрите на външните работи г-н Даниел Митов, на икономиката г-н Божидар Лукарски и на енергетиката – г-жа Теменужка Петкова, министърът на отбраната г-н Николай Ненчев, главният прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров, началникът на отбраната генерал Константин Попов, председателите на ДАНС г-н Димитър Георгиев и на ДАТО инж. Цветан Китов, главният секретар на МВР – главен комисар Георги Костов, както и директорите на главните дирекции и дирекция „Миграция“ към МВР, председателите на ДКСИ г-н Борис Димитров и на Държавната агенция за бежанците г-жа Петя Първанова, началниците на НСО ген.-лейт. д-р Ангел Антонов, на ВМА ген.-майор проф. Николай Петров и на Военна академия ген.майор Тодор Дочев, директорите на служба „Военна информация“ бр.ген. Светослав Даскалов и на служба „Военна полиция“ бр.ген. Борислав Сертов, директорът на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова, както и от Асоциацията на разузнавачите от запаса.