Новини

Съветът по сигурността към Министерския съвет обсъди законопроекта за противодействие на тероризма

Председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) Драгомир Димитров участва в заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет, на което беше обсъден и одобрен проектът на закон за противодействие на тероризма.
Целта на законопроекта е да създаде ефективен механизъм за взаимодействие между институциите при прилагане на мерките за превенция и отговор на потенциалните терористични заплахи.
Експерти от ДАР взеха активно участие в работата по подготовката на проекта на закон за противодействие на тероризма и считат, че предложеният текст ще създаде ясна и конкретна регламентация на задълженията на компетентните институции и ще улесни координацията помежду им в действията срещу тероризма.
Мотивите за приемането на закона са солидни, балансирани и отразяват актуалните промени в динамично променящата се среда за сигурност, както и необходимостта от законова разпоредба за защита на основните човешки права от терористична заплаха.
Предложението за приемане на антитерористичния закон отговаря на крайната цел на противодействието на тероризма – защитата на основните свободи на гражданите и обществото в цялост, създавайки баланс между правомощията на специалните служби и гражданските права. В тази връзка предложените промени в Закона за специалните разузнавателни средства и Закона за електроните съобщения, касаещи неотложни и спешни действия за предотвратяване на терористична заплаха, са положителна стъпка в работата на специалните служби в България.  
Като приоритет е изведена превантивната дейност, регламентирана в отделна глава. Тя включва анализ и оценка на рисковете, сътрудничеството и обмена на информация с компетентните органи на други държави и организации, изготвяне на планове на различни нива за противодействие на тероризма и др.
В хода на работата по законопроекта бяха приети предложенията и бележките, изложени от представителите на Агенцията.