Новини

Приет е Правилникът за прилагане на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“

Приет е Правилникът за прилагане на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“.
В него са посочени държавните органи, на които Агенцията предоставя разузнавателна информация. Изброяват се и необходимите документи за заемане на длъжност на държавен служител в Агенцията и се установява редът за възникване, изменение и прекратяване на служебното правоотношение.
Уредени са също ранговете със степените на държавните служители в Агенцията, условията и редът за провеждане на атестирането им, условията и редът за прикриването на служители на Агенцията в държавните органи, организации и в други юридически лица, както и редът за провеждане на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарни наказания.
Правилникът съдържа разпоредби относно служебното правоотношение на председателя, неговите заместници и инспекторатът на Агенцията. Уреждат се и основните права и задължения на ръководителите на структурни звена в Агенцията и на други длъжностни лица, конституирането на които е предвидено в специални закони.

Източник: сайт на Министерския съвет