Новини

Проект на правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция “Разузнаване” бе публикуван за публично обсъждане на www.strategy.bg

Проект на правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция “Разузнаване” (ДАР) бе публикуван за публично обсъждане в портала за обществени консултации www.strategy.bg.
В проекта на правилникa са посочени държавните органи, на които Агенцията предоставя разузнавателна информация. Правилникът изброява необходимите документи за заемане на длъжност на държавен служител в Агенцията и установява реда за възникване, изменение и прекратяване на служебното правоотношение. В този акт са уредени също ранговете със степените на държавните служители в Агенцията, условията и редът за провеждане на атестирането на тези служители, условията и редът за прикриването на служители на Агенцията в държавни органи, организации и в други юридически лица, както и редът за провеждане на дисциплинарното производство и за налагане на дисциплинарни наказания.
Проектът на правилник съдържа разпоредби, засягащи служебното правоотношение на председателя на Агенцията, неговите заместници и инспектора. Правилникът урежда  основните права и задължения на ръководителите на структурни звена в Агенцията и на други длъжностни лица, конституирането на които е предвидено в специални закони.
Със заключителните разпоредби на Постановлението се предлагат изменения и допълнения в други подзаконови нормативни актове, произтичащи от въведената със Закона за ДАР промяна в правноорганизационната структура на Агенцията.

Източник: Портал за обществени консултации към Министерския съвет www.strategy.bg