Новини

Драгомир Димитров е назначен за председател на Държавна агенция „Разузнаване“

С Указ № 263 от 09.12.2015 г. на президента на Р България Драгомир Здравков Димитров е назначен за председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР). Той бе предложен за длъжността с Решение № 951 от 03.12.2015 г. на Министерския съвет, като в мотивите е посочено, че Д. Димитров отговаря на законовите изисквания и притежава необходимите качества, включително дългогодишен опит в системата за сигурност от 1989 г. насам и придобитата квалификация в МВР и НРС, във ФРГ и САЩ.
Драгомир Димитров е назначен за директор на Националната разузнавателна служба с Указ № 143 на президента на Р България от 03.04.2012 г. В периода 2004 - 2012 г. последователно заема позициите началник на отдел „Териториален", зам.-началник на отдел „Международно сътрудничество",  офицер за връзка на НРС в Берлин, ФРГ, и началник на отдел „Асиметрични заплахи". Преди това е бил директор на РДВР - Велико Търново, служител на НРС и офицер в структурите на МВР.
С влизането в сила на Закона за ДАР от 01.11.2015 г. съгласно чл. 14, ал. 1 от този закон ДАР се ръководи от председател, който се назначава с указ на президента на Р България по предложение на Министерския съвет за срок от пет години.
Председателят организира, ръководи и контролира изпълнението на функциите и дейностите, възложени на Агенцията, и я представлява.
Председателят на ДАР е член на Съвета по сигурността, който представлява консултативен и координиращ орган към Министерския съвет по въпросите на националната сигурност, и на Консултативния съвет за национална сигурност, възглавяван от президента на Р България.