Новини

Решения на Министерския съвет за назначаване на ръководния екип на Държавна агенция „Разузнаване“

С Решение № 951 от 03.12.2015 г. Министерският съвет предлага на президента на Р България на основание чл. 98, т. 7 от Конституцията да издаде указ за назначаване на Драгомир Здравков Димитров за председател на Държавна агенция „Разузнаване” (ДАР). В мотивите към проекта на Указ е посочено, че той отговаря на законовите изисквания и притежава необходимите качества, включително дългогодишен опит в системата за сигурност от 1989 г. насам и придобитата квалификация в Министерството на вътрешните работи (МВР) и Националната разузнавателна служба (НРС), във ФРГ и САЩ.

С Решение № 952 от 3.12.2015 г. на основание чл. 14, ал. 3 от Закона за ДАР Министерският съвет назначава Георги Костадинов Миленов и Ангело Иванов Прокопиев за зам.-председатели на ДАР.

Зам.-председателите на ДАР се назначават с решение на Министерския съвет за срок от пет години по предложение на председателя.

Г. Миленов е зам.-директор на НРС от януари 2012 г. Работи в НРС от 2003 г., като последователно заема длъжностите началник на отделите „Външно контраразузнаване и асиметрични заплахи” и „Международно сътрудничество”, офицер за връзка на НРС в Хашемитско кралство Йордания, акредитиран и като офицер за връзка с разузнавателните служби на Израел, Ирак, Саудитска Арабия и Палестинската власт. В периода 1993 - 2003 г. е служител на Националната служба за сигурност, сектор “Координация”.

А. Прокопиев е служител на Националната служба за сигурност, МВР, в периода 1998 - 2008 г., като последователно заема длъжности от оперативен работник до началник на сектор, а от 2008 г. до назначаването му за зам.-председател на ДАР е служител на Държавна агенция “Национална сигурност”, където заема длъжностите началник на сектор и началник на отдел “Южни и Северни Балкани”.

Със Заповед на министър-председателя № КВ-128 от 3.12.2015 г. бе назначена Надежда Китанова-Радева за инспектор в ДАР.

Влезлият в сила на 1.11.2015 г. Закон за Държавна агенция "Разузнаване" за първи път въведе фигурата на инспектора за осъществяване на контролни функции при провеждане на държавната политика в Агенцията и с цел предотвратяване и разкриване на закононарушения, както и за повишаване на качеството и ефективността на изпълнението на възложените функции и дейности. Назначаването на инспектора от министър-председателя е израз на стремежа към осигуряване на по-голяма независимост в контрола за законност. Независимостта на инспектора е от особено значение при осъществяване на контрол върху условията, реда за извършването и финансовата отчетност на средствата за особени разходи.