Антоан Гечев

  • send mail

Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) се ръководи от председател, който се назначава с указ на президента на Р България по предложение на Министерския съвет за срок 5 години. Председателят на Агенцията  организира, ръководи и контролира изпълнението на функциите и дейностите, възложени на Агенцията, и я представлява.
Председателят на ДАР е член на Съвета по сигурността, който представлява консултативен и координиращ орган към Министерския съвет по въпросите на националната сигурност, и на Консултативния съвет за национална сигурност, оглавяван от президента на Р България.
С Указ № 158/17.06.2021 г на президента на Р България за председател на ДАР е назначен Антоан Любомиров Гечев.

Антоан Любомиров Гечев

Роден на 13.09.1969 г. в гр. Ямбол

Женен, с две деца

През 1993 г. завършва ВВОВУ „Васил Левски“, специалност „Войсково разузнаване“, бакалавър по „Военно дело“, магистър „Инженер по ДВГ“.

През 1998 г. завършва ВА „Г. С. Раковски“, Филиал „Информация и сигурност“, магистър по „Военно дело“ и специализирана подготовка по стратегическо разузнаване.

От 1993 до 1994 г. е командир на разузнавателен взвод в 9-а танкова бригада, София.

От 1994 до 1996 г. е помощник-началник в КП на 81-ва отделна бригада за ЕРБ, Банкя.

От 1998 до 2001 г. е експерт (оперативен работник) по добив на информация в Служба „Военна информация“.

От 2003 до 2006 г. е старши експерт (оперативен работник) по сътрудничество и съвместни операции с партньорски служби в Служба „Военна информация“.

От 2009 до 2011 г. е главен експерт (оперативен работник) по сътрудничество и съвместни операции с партньорски служби в Служба „Военна информация“.

От 2011 до 2014 г. е началник на сектор в отдел „НАТО, ЕС и партньорски служби“ в Служба „Военна информация“.

От 2017 до 2018 г. е началник на самостоятелен отдел „Човешки ресурси“ в Служба „Военна информация“.

От 2018 до 2020 г. е заместник-директор на Служба „Военна информация“ с отговорности по управление и интеграция на дейността, ресурсно осигуряване, КИС, ППБ и управление на човешките ресурси.

От 2001 до 2003 г. е секретар на аташето по отбрана в Атина, Гърция.

От 2006 до 2009 г. е помощник-военен аташе в Лондон, Великобритания.

От 2014 до 2017 г. е военновъздушен и военноморски аташе в Берлин, с втора акредитация в Чехия.

От 2020 до 2021 г. е военновъздушен и военноморски аташе в Рим, Италия.

Председателят на агенцията:

  • Изготвя проектобюджет на агенцията и наблюдава изпълнението му;

  • Организира, управлява и контролира разходването на специални фондове;

  • Ръководи управлението на човешките ресурси и социалната политика;

  • Утвърждава етичен кодекс за поведение на държавните служители, наети в Агенцията;

  • Изготвя и представя в Министерския съвет не по-късно от 31 март всяка година годишен отчет за работата на агенцията за предходната година;

  • Управлява имуществото и вещите на агенцията в държавна собственост;

  • Сътрудничи с партньорски служби на други държави, с международни органи и организации;

  • Изпълнява и други правомощия, възложени му със закон.

При изпълнение на задълженията си председателят се подпомага от заместник-председатели, назначени с решение на Министерския съвет за срок от 5 години по предложение на председателя. Председателят има правомощия да делегира с административен ред правомощия на заместник-председателите и да определя техните функции.

Ръководство