Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

...