Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

Агенцията не е предоставяла информация повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ.