Структура

 
 • Председател

  организира, ръководи и контролира изпълнението на функциите и дейностите, възложени на ДАР, и я представлява. С Указ №194 от 20.07.2018 г. на президента на Р България за председател на ДАР е назначен Атанас Атанасов

 • Координация, анализ и връзки с
  обществеността

  Координира дейността на структурните звена и контролира изпълнението на задачите. Подпомага дейността по изготвянето на стратегически анализи. Координира взаимодействието на Агенцията с други държавни институции. Осъществява контакти с медиите и обществеността.

 • Инспектор

  осъществява контрол, включително и по отношение на реда за извършването и финансовата отчетност на средствата за особени разходи, с цел предотвратяване и разкриване на закононарушения

 • Зам. председател

  подпомага председателя в ръководството на ДАР, като изпълнява определените му правомощия и функции и го замества в негово отсъствие. С Решение на МС № 291 от 26.04.2018 г. за зам.-председател на ДАР е назначен Асен Тутеков.

 • Зам. председател

  подпомага председателя в ръководството на ДАР, като изпълнява определените му правомощия и функции и го замества в негово отсъствие. С Решение на МС № 952 от 03.12.2015 г. за зам.-председател на ДАР е назначен Ангело Прокопиев.

 • Вътрешен одит

  осъществява вътрешен одит съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор и подпомага инспектора при извършване на проверки

 • Операции

  осъществява разузнавателна дейност с цел придобиване на информация с отношение към външнополитическата и икономическата сигурност

 • Противодействие на тероризма и АЗ

  провежда разузнавателната дейност с цел придобиване на информация, свързана с противодействието на тероризма и екстремизма, организираната престъпност, нелегалния трафик на хора, наркотици и други асиметрични заплахи (АЗ) и изготвя информационно-аналитични материали

 • Информация и анализ

  обработва и анализира постъпващите в ДАР данни и изготвя информационно-аналитични материали, предназначени за държавното ръководство, националните институции, структурите от системата за национална сигурност и чуждестранните партньорски служби

 • Оперативно-техническа дейност

  разработва, поддържа и използва компютърни, информационни и комуникационни системи и мрежи, специална техника и криптографски средства за защита на информацията

 • Международно сътрудничество

  осъществява и поддържа контакти със сродни служби от страните - членки на ЕС и НАТО, и от други държави,  насочени към обмен на разузнавателна информация и развитие на сътрудничеството

 • Сигурност и защита на класифицираната информация

  отговаря за сигурността на служителите, на обектите и на Агенцията като цяло и за  защитата на класифицираната информация

 • Човешки ресурси

  извършва подбор и изучаване на кандидатите за работа, организира оперативната и езиковата подготовка и цялостното управление на квалификацията и развитието на служителите

 • Психологическо осигуряване

  цялостно психологическо осигуряване на дейностите по осъществяване на задачите и обезпечаване на функционирането на ДАР

 • Архив

  организира ползването и съхраняването на данните, представляващи архива на ДАР

 • Правнонормативна дейност

  правнонормативно и правноаналитично осигуряване на функциите на ДАР

 • Финанси

  Осъществява финансово-счетоводна дейност на Агенцията.

 • Стопанска дейност

  Осъществява логистичната дейност в агенцията. Отговаря за поддръжката и управлението на материалните активи. Провежда обществени поръчки.