Профил на купувача

Профил на Държавна агенция "Разузнаване" в ЦАИС - https://app.eop.bg/buyer/33607

Информация за възложителя и контакти: Държавна агенция "Разузнаване", гр. София 1612, ул. "Хайдушка поляна" № 12, [email protected]

Информацията относно комплект формуляри на необходими документи за провеждане на процедура по проучване на физическо или юридическо лице до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ, които са нужни при кандидатстване на фирми в обществени поръчки, провеждани от ДАР:

За физическо лице

За юридическо лице