Профил на купувача

Информация за възложителя и контакти:

Държавна агенция "Разузнаване"

гр. София 1612, ул. "Хайдушка поляна" № 12

+3592 856 29 56

www.dar.bg

[email protected]

------------------------------------------------------------

Комплект формуляри на документите необходими за провеждане на процедура по проучване на физическо или юридическо лице за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.


За физическо лице

За юридическо лице